เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ผู้มีสิทธิ์ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ ได้แก่ ลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ Panasonic เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า จากตัวแทนจำหน่าย Panasonic อย่างเป็นทางการ และร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการทั่วประเทศเท่านั้น
  หมายเหตุ : ลูกค้านิติบุคคล หรือบุคคลที่ซื้อสินค้าเหมาติดตั้งในโครงการก่อสร้างอาคาร ห้องชุด หรือหมู่บ้าน ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นแคมเปญนี้ได้)
 2. ผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ “ได้คืน” และ “ได้เพิ่ม” ผ่านเว็บไซต์ https://www.better-promotion.com พร้อมกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไข และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ https://www.panasonic.com/th/eventsandpromotion/promotions/so-cool-for-summer-2022.html
 3. 3. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ ที่ทำการลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลและส่งเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนภายในระยะเวลาการจัดแคมเปญตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 และสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และติดตั้งไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
 4. ผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ ต้องตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบข้อมูลที่ทำการลงทะเบียนของตนให้เรียบร้อย ก่อนกดส่งข้อมูล หากเกิดการกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น ใส่หมายเลขเครื่องไม่ตรงกับบัตรรับประกันระบุไว้ หรือเลือกรุ่นเครื่องปรับอากาศ ผิด หรือ ข้อมูลใบเสร็จไม่ครบถ้วน ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการร่วมแคมเปญ
 5. การจัดส่งเอกกสารในการร่วมแคมเปญ หากบริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ ได้ลงทะเบียนแล้วเอกสารแนบรายการใด รายการหนึ่งไม่ตรงกัน หรือ ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะทำการส่ง SMS หรือ Email เพื่อแจ้งขอรายละเอียดเพิ่มเติม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญอย่างสูงสุด โดยผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญสามารถแก้ไขเอกสารแนบได้ตามคำแนะนำจากข้อความที่ได้รับจากบริษัท ฯ หากมิได้ทำการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการร่วมแคมเปญโปรโมชั่น “ได้คืน” และ “ได้เพิ่ม” โดยสมัครใจโดยไม่มีข้อโต้แย้งได ๆ ทั้งสิ้น
  หมายเหตุ : การลงทะเบียนในการเข้าร่วมแคมเปญของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับข้อความตอบรับการลงทะเบียนจากบริษัทฯ ในรูปแบบ SMS หรือ Email เท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 6. ผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญสามารถทำการตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์โปรโมชั่นแคมเปญได้ด้วยตนเอง โดยการ Login ผ่าน Username และ Password ที่ทำการลงทะเบียนไว้ในครั้งแรก หากลืม Username หรือ Password สามารถกดปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อขอเข้าระบบอีกครั้ง หรือการติดต่อทั้งก่อนและหลังการลงทะเบียน ต้องติดต่อภายในระยะเวลาทำการของการจัดกิจกรรมเท่านั้น หากไม่ติดต่อมาภายในระยะเวลากิจกรรมจะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ทุกกรณี
 7. หากมีการตรวจพบว่ามีการทุจริต ฉ้อโกงโดยตั้งใจ ทำผิดเงื่อนไขอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือกระทำการอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายจะถือว่าการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นโมฆะ อีกทั้งบริษัทฯ มีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมาย และ/ หรือ เรียกร้องค่าเสียหายจากท่าน
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข รายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุดผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญต้องอ่านทำความเข้าใจข้อตกลงการร่วมโปรโมชั่นแคมเปญโดยละเอียดและตกลงที่จะยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ทุกประการ

 

เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ “โปร..ได้คืน”

 1. รุ่นของเครื่องปรับอากาศที่ร่วมรายการมีดังต่อไปนี้
  # เครื่องปรับอากาศรุ่น ได้รับเงินคืนจำนวน (บาท)
  1 CS-XU9XKT 1,000
  2 CS-XU13XKT 1,000
  3 CS-XU18XKT 2,000
  4 CS-XU24XKT 2,000
  5 CS-XKU9WKT 800
  6 CS-XKU13WKT 800
  7 CS-XKU18WKT 1,200
  8 CS-XKU24XKT 1,200
  9 CS-KU9XKT 300
  10 CS-KU13XKT 300
  11 CS-KU18XKT 500
  12 CS-KU24XKT 500
 2. ผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ ต้องทำการกรอกรายละเอียดและแนบภาพถ่ายเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอรับสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
  • รายละเอียดของผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ
   • ชื่อ-นามสกุล ผู้ซื้อ
   • หมายเลขบัตรประชาชน
   • หมายเลขโทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)
   • อีเมล
   • ภาพถ่ายหน้าบัตรประชาชน
  • รายละเอียดการซื้อเครื่องปรับอากาศ
   • รุ่นเครื่องปรับอากาศ
   • หมายเลข / รหัส เครื่องปรับอากาศ (Serial Number หรือ S/N) ตามบัตรรับประกันสินค้าที่ได้รับมาพร้อมสินค้ารายการนั้น ๆ
   • ภาพถ่ายบัตรรับประกันสินค้า ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับชื่อการลงทะเบียน รวมถึงเอกสารแนบอื่น ๆ
   • ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ-ขายที่ออกโดยผู้แทนจำหน่ายที่ระบุชื่อผู้ซื้อ วันที่ทำการซื้อเครื่องปรับอากาศ รุ่นเครื่องปรับอากาศที่ซื้อต้องตรงกัน และชัดเจน*
  • รายละเอียดสำหรับการรับเงินคืน
   • เลขที่บัญชี
   • ชื่อบัญชี
   • ชื่อธนาคาร
   • ภาพถ่ายสมุดบัญชีธนาคารที่เห็นเลขที่บัญชีและชื่อบัญชีที่ต้องการใช้ในการรับเงินคืนที่ชัดเจน
   • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ ที่ลงทะเบียน ต้องระบุชื่อและนามสกุลในเอกสารทั้งหมดตรงกันเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูล เอกสารแนบต่าง ๆ อย่างเช่น บัตรประชาชน, บัตรรับประกัน และบัญชีธนาคาร
   • รายชื่อธนาคารที่สามารถโอนเงินคืนได้สำหรับโปรโมชั่น “โปร..ได้คืน” ได้แก่ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น
 3. ขอจำกัดสิทธิ์ในการลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อ 1 หมายเลขประจำตัวประชาชน 1 หมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 5 รายการสินค้า (สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ)
 4. การลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ “ได้คืน” สำหรับขอรับคืนเงิน จะทำให้การรับประกันเครื่องปรับอากาศ* มีผลทันที รวมถึงได้รับการขยายระยะเวลาประกันในโปรโมชั่นแคมเปญ “ได้เพิ่ม” โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
  ยกเว้น กรณีที่ท่านได้ลงทะเบียน “โปร..ได้เพิ่ม” ไปก่อนแล้วหรือลงซ้ำ การรับประกันผลิตภัณฑ์เพิ่ม บริษัทฯ จะยึดระยะเวลาการรับประกันตามข้อมูลที่ระบุในใบเสร็จและใบกำกับภาษีเท่านั้น
 5. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตามมูลค่าการคืนเงินที่กำหนดของสินค้ารุ่นนั้น ๆ ภายใน 45 วันทำการ ในกรณีที่ข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนมบูรณ์ แต่หากมีการแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนตามที่ทางบริษัทได้แจ้งขอเพิ่มเติม ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 45 วันทำการ เมื่อมีการยืนยันข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น
 6. การโอนเงินคืนเข้าบํญชีของท่าน จะดำเนินการโดย บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับ ผู้ที่ลงทะเบียนทำตามกติกาเงื่อนไขครบถ้วน ถูกต้องทั้งหมดแล้วเท่านั้น
 7. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขโปรโมชั่นแคมเปญ “ได้คืน” ได้ที่ เบอร์ติดต่อ : Call Center : 082-862-7478 หรือ E-mail : panasonicpromo.th@gmail.com เท่านั้น

 

เงื่อนไขการร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ “ได้เพิ่ม”

 1. รุ่นของเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้าที่ร่วมรายการ ได้แก่
  สินค้า รุ่นสินค้า
  เครื่องปรับอากาศ CS/CU-XU9XKT, CS/CU-XU13XKT, CS/CU- XU18XKT, CS/CU-XU24XKT, CS/CU-XKU9WKT, CS/CU-XKU13WKT, CS/CU- XKU18WKT, CS/CU-XKU24XKT
  ตู้เย็น NR-DZ600MBTH, NR-DZ601VGKT, NR-TZ601BPKT, NR-TZ601BPST, NR-YW590YMMT, NR-CW530XMMT
  เครื่องซักผ้า NA-D106X1WT3, NA-S106FX1LT, NA-S96FG1WTH, NA-V11FX2LTH, NA-V10FX2LTH, NA-V11FG2WTH, NA- V10FG2WTH, NA-V90FB1WTH
  Panasonic Cooking NN-CS89LBTPE
  Panasonic Beauty EH-NA98-KL, EH-NA98RPL
  หมายเหตุ : เครื่องปรับอากาศที่ได้ทำการลงทะเบียนโปรโมชั่นแคมเปญ “ได้คืน” ถูกต้องครบถ้วน จะได้รับการขยายเวลารับประกันเพิ่มอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนซ้ำในโปรโมชั่นแคมเปญ “ได้เพิ่ม”
 2. ผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ ต้องลงทะเบียน “ได้เพิ่ม” เพื่อจะได้รับสิทธิ์การขยายระยะเวลารับประกันสินค้า การบริการซ่อมฟรี (ค่าแรงและอะไหล่) สำหรับความเสียหายของสินค้าอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องจากการใช้งาน ปกติตามคู่มือ หรือที่เกิดจากโรงงานผู้ผลิต เพิ่มอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็น 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า ตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จและใบกำกับภาษีที่ระบุวันซื้อสินค้าโดยชัดเจนตามที่แนบมา
 3. การขยายระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี จะไม่รวมถึงกรณีที่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์บางชิ้นส่วนที่มีระยะเวลารับประกันยาวกว่าอยู่แล้ว เช่น คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ, มอเตอร์ของเครื่องซักผ้า และอีวาปอเรเตอร์เครื่องปรับอากาศ
 4. ผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ ต้องลงทะเบียนทำการกรอกรายละเอียดและแนบภาพถ่ายเอกสารต่าง ๆ เพื่อขอรับสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
  • รายละเอียดของผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ
   • ชื่อ-นามสกุล ผู้ซื้อ
   • หมายเลขบัตรประชาชน
   • หมายเลขโทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)
   • อีเมล
   • ภาพถ่ายบัตรประชาชน
   • ประเภทสินค้าที่ซื้อ
   • รุ่นสินค้า ที่ตรงตามบัตรรับประกันที่แนบมา
   • หมายเลข / รหัสสินค้า (Serial Number หรือ S/N) ตามบัตรรับประกันสินค้าที่ได้รับมาพร้อมสินค้ารายการนั้น ๆ
   • ภาพถ่ายบัตรรับประกันสินค้า ที่กรอกรายละเอียดของผู้ซื้อให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียน รวมถึงเอกสารแนบอื่น ๆ
   • ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ-ขาย ที่ออกโดยผู้แทนจำหน่ายที่ระบุ ชื่อผู้ซื้อ วันที่ทำการซื้อเครื่องปรับอากาศ รุ่นเครื่องปรับอากาศที่ซื้อต้องตรงกันและชัดเจน
 5. ค่าสินไหมทดแทนปีที่ 2 (70%) ของราคาซื้อ ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดในบัตรรับประกันที่บริษัทฯ กำหนด หรือสำหรับการรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนจะต้องไม่เกินราคาซื้อของสินค้าดังกล่าว ในกรณีที่ศูนย์บริการประเมินค่าใช้จ่ายสูงกว่าราคาซื้อสินค้าหรือกรณีที่ไม่สามารถซ่อมสินค้าได้ตามเงื่อนไขในข้อกำหนดในบัตรรับประกันที่บริษัท ฯ กำหนด ซึ่งบริษัท ฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าสินค้าปีที่ 2 วงเงินสูงสุด (70 % ของราคาซื้อ) และลูกค้าต้องตกลงให้ซากของทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของบริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยะเวลาการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัท ฯ กำหนด
 6. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกัน ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกันสินค้าซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ลงทะเบียนในการเก็บรักษา เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการขอรับประกันสินค้า หรือสำเนาบัตรรับประกันที่มีข้อความสมบูรณ์ปราศจากการแก้ไขสาระสำคัญให้ช่างทุกครั้งที่ซ่อม และการรับประกันสินค้าข้างต้นครอบคลุมเฉพาะในประเทศเท่านั้น
 7. ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนทำบัตรรับประกันหาย หรือกรณีวันที่ซื้อไม่สามารถตรวจสอบได้จากใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าโดยเริ่มนับจากวันที่ผลิตจากโรงงานซึ่งแสดงอยู่บนหมายเลขเครื่องของสินค้านั้น ๆ แทน
 8. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าในประไทยเท่านั้น
 9. การรับประกันสินค้าจะอยู่ภายใต้การดูแลจากบริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทผู้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการเท่านั้น
 10. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญ ที่ลงทะเบียน “ได้เพิ่ม” ต้องทำตามกติกาเงื่อนไขครบถ้วน ถูกต้องทั้งหมดแล้วเท่านั้น จะได้รับข้อความยืนยันผ่านทาง SMS หรือ E-mail ยืนยันสิทธิ์ภายใน 45 วันทำการ กรณีผู้ร่วมโปรโมชั่นที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับข้อความยืนยันการขยายเวลารับประกัน เนื่องจากไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ผู้ร่วมโปรโมชั่นยังจะได้รับการประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปีตามปกติของบริษัท ฯ
  หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ร่วมโปรโมชั่นแคมเปญแจ้งไม่ได้รับข้อความยืนยันสิทธิ์ในรูปแบบ SMS ดังกล่าว หรือกรณี Email โปรดตรวจสสอบใน Spam หรือ Junk Mail เพื่อสิทธิ์และประโยชน์ของท่าน
 12. ตรวจสอบข้อมูลการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-729-9000 กด 2 หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองได้ผ่านช่องทาง http://www.panasonic.com/th หรือ อีเมล : ml_pat_service@th.panasonic.com

ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง อุบัติเหตุ การแตกหัก การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่หรือความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลภายนอก
 2. อาการชำรุดและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว อาหาร ความชื้น ฟ้าผ่า กระแสไฟที่ไม่เสถียร แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท การจราจล และการก่อการร้าย
 3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
 4. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 5. สำหรับสินค้าที่เงื่อนไขพิเศษ : สินค้าขายตามสภาพ โดยความเสียหายจากฟังก์ชันการทำงาน ของตัวเครื่องนับตั้งแต่ วันที่ซื้อสินค้า, ของแถมที่ไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 6. กรณีไฟ้ฟ้าลัดวงจร การใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลัง ไฟตก ปฏิกิริยานิวเคลียร์ หรือสารกัมมันตภาพรังสี การขัดข้องของระบบไฟฟ้าหรือก๊าซ
 7. การกักกัน จับกุม หรือยึดทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 8. ความผิดปกติหรือติดไวรัสของซอฟแวร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์
 9. อุปกรณ์ที่เป็นแก้ว ยาง พลาสติก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่เกิดความเสียหายหลังการใช้ง่านไม่อยู่ในการับประกันทุกกรณี
 10. ไม่รับประกันการแตก, หัก, ร้าวของชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยแก้วหรือพลาสติก เช่น ชั้นวางของ, ปุ่มปรับอุณหภูมิตู้เย็น เป็นต้น
 11. ไม่รับประกันเครื่องซ้กผ้าที่เสีย เนื่องจากมีวัสดุแปลกปลอมในตัวเครื่อง การทำความสะอาด, การล้างถังซัก, ตัวกรองน้ำเข้า, ถุงกรองสิ่งสกปรกของเครื่องซักผ้า
 12. กรณีตามข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้ผลิตตามใบรับประกัน