ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) บริษัท พานาโซนิค เอ. พี. เซลส์ (ประเทศไทย) ( “บริษัท” ) เกี่ยวกับการจัดเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (พีดีพีเอ) โดยนโยบายฉบับนี้ จะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครอง หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรที่บริษัทได้ว่าจ้างให้เก็บ ใช้ เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้กำหนดไว้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้มีความหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกี่ยวกับท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ รหัสผ่าน และข้อมูลทางด้านการเงิน) ที่เราได้รับจากท่าน

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการใช้ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และเราจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นต่อการใช้บริการของท่านและการให้บริการของบริษัทเท่านั้น บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้กับทางบริษัทเมื่อท่าน (ก) ลงทะเบียนสินค้าของท่าน (ข) สมัครเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (ค) เข้าร่วมกิจกรรมการตลาดทางตรง ได้แก่ การส่งเสริมธุรกิจทางออนไลน์ การสุ่มสำรวจและจับรางวัล และ/หรือ (ง) ส่งคำถามหรือให้ข้อมูลตอบกลับ หรือ การติดต่อใดๆ กับเรา หรือการร้องขอข้อมูลจากเรา (จ) การทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามผู้ซึ่งส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านมายังบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่ค้า ตัวแทน ตลอดจนตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกของเรา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงบริษัทฯในเครือ หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ โดยยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทฯจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้นหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบ

3. การเปิดเผยและระยะเวลาการเก็บ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ
 1. หากการเปิดเผยนั้นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้สินค้าหรือการให้บริการของบริษัทตามคำร้องขอของท่าน
 2. การเปิดเผยให้กับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ตัวแทน หรือองค์กรต่างๆ ที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ปฏิบัติงานใดๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่
 1. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น
 2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ
 3. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้จัดให้มีมาตราการป้องกันที่เหมาะสม
 4. การปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อใช้ดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
 5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
 6. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ ตามที่หน่วยงานของรัฐได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานตามกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ รวมทั้งการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี หรือตามที่รัฐบาล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเรียกร้องให้ดำเนินการเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคลของคุณไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวมตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายให้เก็บข้อมูลไว้ในระยะเวลาที่นานกว่านี้ได้ ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกเก็บรวบรวมมาแล้วหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ข้อมูลจะถูกลบ และ/หรือ ส่งคืนคุณตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

4. การเข้าถึง การแก้ไข การระงับหรือคัดค้านการใช้ข้อมูล และการถอนความยินยอม

 1. ท่านสามารถเข้าถึงเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งท่านมีสิทธิในการเข้าถึง รับรองสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคล ระงับหรือคัดค้านการใช้ข้อมูล หรือทบทวนตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ถ้าท่านต้องการเข้าถึง แก้ไข ระงับหรือคัดค้านการใช้ข้อมูล หรือถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือซักถามคำถามใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 5
 3. สามารถขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัท ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

5. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพื่อเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อให้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปัจจุบัน หรือหากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โปรดแจ้งข้อมูลมายัง แผนกลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายบริการ บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 18/6 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด (กม.17) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เบอร์โทร : 02-729-9000 อีเมลล์ : ml_pat_service@th.panasonic.com